Указания за публикуване

Материалите (във формат doc/docx и pdf) трябва да бъдат изпращани до редакцията по електронната поща на адрес starobulglit@gmail.com.

„Старобългарска литература“ приема за печат статии, написани на български, английски, немски или руски език, в обем до 50 с. В случай че статията е написана на език, който не е майчин за автора, редколегията препоръчва текстът да бъде проверен от носител на езика, преди да бъде предаден за печат. Към статията задължително се прилагат резюмета от най-малко 15 реда на английски и руски (съотв. на български) език. Ако е необходимо, редакцията осигурява превод на резюмето; в такъв случай то се предава на български език. Афилиацията и електронният адрес на автора се публикуват в печатния и електронния вариант на статията. Заглавието, името на автора, названието на институцията и градът, където авторът работи, задължително се дават и на езика на резюмето. Авторът посочва до 6 ключови думи на езика на статията и на английски език. За рецензии, персоналии и информации за научни събития не се изискват ключови думи и резюме. Редакционният екип се стреми по възможност да съгласува с авторите намесата си в предложените текстове и да им предоставя коректури. Окончателното приемане за печат на статиите става след одобрението им от редколегията и от анонимни рецензенти. Изискванията на рецензентите (ако има такива) се предоставят на авторите за предприемане на евентуални необходими допълнения и промени в текста.

Редакцията няма възможност да изплаща хонорари на авторите.

Материалите трябва да са написани на Word с основен шрифт Times New Roman, размер 12 пункта, старобългарски шрифт CyrillicaOchrid10U (шрифтът може да бъде изтеглен оттук), старогръцки шрифт Times New Roman, на стандартни компютърни страници (с полета горе, долу, вляво и вдясно по 2,5 см, отстъп на нов ред 1,25 см, с интервал между редовете 1,5).

Задължителна е употребата на българския вариант на кавичките („___“) и разграничаването на дефиса (-) (който се използва само при степенуване и при двойни имена или названия, напр. по-голям, Х.-Г. Бек, В. Тъпкова-Заимова, Кирило-Методиевска енциклопедия) от средно тире (–) (при всички останали случаи, напр. ХІХ–ХХ в. или [с.] 56–58).

Бележките под линия трябва да са с размер на шрифта 10 пункта, да имат обща номерация и да са поместени в долния край на страницата. Използваната литература да се цитира в бележките под линия в съкратен вид на оригиналния език на публикацията: фамилно име на автора, година на изданието, цитирани страници (Б о ж и л о в 2008: 24–26; H a n n i c k 2006; С о б о л е в с к и й 1885: 129). Ако става дума за многотомно издание, съкратеното название задължително съдържа тома (Старобългарски речник 2). Разстоянието между буквите при изписване на имената на авторите да е 3 pt (Format → Font → Character Spacing → 3pt, като преди това името се маркира до предпоследната буква включително).

Разгърнатите заглавия на цитираните публикации се прилагат след основния текст, подредени в азбучен ред:

Б о ж и л о в 2008: Божилов, Ив. Византийският свят. София, 2008.

Цитираните публикации на кирилица се транслитерират на латиница от членовете на редакционната колегия и се добавят към списъка с цитирана литература.

Начин на разгърнато библиографско цитиране

Книга
Име на автора (фамилия, инициал/и на собствено име). Заглавие. Подзаглавие (ако има). Място на издаване, година на издаване. Ако томът е част от поредица, тя се дава в скоби заедно с поредния номер.

Hannick, Ch. Das altslavische Hirmologion. Edition und Kommentar. Freiburg i. Br., 2006.

Попов, Г. Триодни произведения на Константин Преславски. София, 1985 (Кирило-Методиевски студии, 2).

Статия в периодично издание
Име на автора (фамилия, инициал/и на собствено име). Заглавие на статията. Заглавие на периодичното издание, том, година, книжка (ако има), страници (от–до).

Пикио, Р. Мястото на старата българска литература в културата на средновековна Европа. – Литературна мисъл, 25, 1981, 8, 19–36.

Getov, D. Florilegium Mosquense: an Edition. – Revue d’histoire des textes, 1, 2006, 1–36.

Статия в научен сборник и в справочно издание или част от по-голям труд (съавторство)
Име на автора (фамилия, инициал/и на собствено име). Заглавие на статията. – В:/ In: Заглавие на сборника. Място на издаване, година на издаване, страници (от–до).

Kopecký, M. Cyrilometodějská tradice v starší české literatuře. – In: Magna Moravia: sbornik k 1100. výročí příchodu byzantské mise na Moravu. Praha, 1965, 567–586.

Флоря, Б. Н. Краткое житие Климента Охридского и его автор. – В: Флоря, Б. Н., А. А. Турилов, С. А. Иванов. Судьбы кирилло-мефодиевской традиции после Кирилла и Мефодия. Санкт-Петербург, 2000, 66–81.

Интернет публикация
Име на автора (фамилия, инициал/и на собствено име). Заглавие на публикацията, дата на публикацията (ако има), интернет адрес (URL). Дата на посещение (ден, месец, година).

De Smedt, Ch. The Bollandists. – In: Catholic Encyclopedia, 1985 – http://www.newadvent. org/cathen/02630a.htm (11.05.2017).

Приложените илюстрации трябва да бъдат във формат JPG или TIF с резолюция най-малко 300 dpi.