Рецензиране

Публикуваните статии са обект на двойно анонимно рецензиране. Процедурата е следната:

  1. Всяка статия се изпраща на двама външни анонимни рецензенти, чиято изследователска дейност е най-близо до темата на статията. Те получават анонимно копие на ръкописа и в рамките на 14 дни трябва да предоставят своята оценка. Препоръките на рецензентите определят дали статията може да се приеме за печат; да бъде върната с изискване за промени и допълнения; да бъде отхвърлена. Списъкът на независимите рецензенти е достъпен тук.
  2. Окончателното решение дали статията да бъде публикувана се взема от редакционната колегия въз основа на рецензиите.
  3. Веднага след това рецензиите (без имената на рецензентите) се изпращат на авторите на статиите заедно с информация дали статията е приета за печат без промени; с изискване за промени и допълнения в съответствие с рецензиите; или е отхвърлена. В случаите, когато статията се приема с изисквания за промени или допълнения, на авторите се дава срок от 14 дни, за да извършат поправките.
  4. При ново рецензиране след преработка статиите и материалите, получили за втори път отрицателни рецензии, се отхвърлят окончателно.
  5. Приетите за печат статии се редактират, подготвят се за печат и се публикуват преди края на календарната година, в срок от 6 до 9 месеца след получаването на материала в редакцията.