Етичен кодекс

Настоящият етичен кодекс има за задача да формулира правилата, на които се основава приемането на ръкописи и публикуването им в списание „Старобългарска литература“, както и да урежда взаимоотношенията между авторите и Редакцията. Тези правила имат за цел да гарантират легитимността на публикациите, качеството на научното издание и са в интерес на ползвателя, научната общност, развитието на хуманитаристиката и разпространението на научни знания. Кодексът се основава на ценностите и принципите, които определят допустимото и неприемливото в дейността на учените, съобразен е с международно признати етични правила и стандарти, засягащи научните изследвания, и е елемент от саморегулацията на научните общности като част от общите етични правила, допълващи законовите разпоредби. Списание „Старобългарска литература“ се ангажира да спазва Кодекса за поведение и насоките за най-добри практики за редакторите на списания на COPE (Committee on Publication Ethics).

Научните публикации финализират всяко научно изследване и са общоприет и общопризнат начин за демонстриране на постигнатите научни или научно-практически резултати. Чрез тях се дава публичност на изследванията, благодарение на което получените резултати могат да се ползват от заинтересуваните. Подкрепяме трите основни начина за изразяване на признание в науката – добросъвестен списък на използваните автори, надлежно цитиране по установения ред и изказване на благодарност към други колеги за техни съвети или помощ. В списанието не се публикуват материали, които са вече публикувани в други издания в същия вид или са предложени за публикация другаде. Плагиатството във всичките му форми е недопустимо.

Отговорности на редакторите

Редакционната колегия привлича за оценка на получените материали, освен членовете си, също независими експерти, включително и от чужбина, специалисти в съответната област. Отговорност на главния редактор е да осигури безпристрастен и компетентен процес на рецензиране. Членовете на редакционната колегия не разкриват информация за предоставените за публикация ръкописи и запазват анонимността на авторите и рецензентите. При отказ редколегията се задължава да не предоставя материала на трети лица или други издания.

Редакционната колегия носи отговорност за качеството на публикуваните материали. Нейните членове вземат решение за приемане или отхвърляне на съответния текст въз основа на неговата значимост, оригиналност, яснота на изложението, оформяне и съответствие на темите на изследване с научната насоченост на списанието, като уведомяват автора за взетото решение.

Членовете на редакционната колегия участват в процеса на редактиране и следят за пълнотата и коректността на предоставената информация. Те осъществяват комуникацията с авторите и се задължават да съгласуват с тях направените промени.

Редакционната колегия може да върне материала на автора за корекции или преработване.

В случай на установена некоректност (плагиатство, невярна информация, злоупотреба с данни, повторно публикуване на статията в същия вид другаде и др.) списанието не приема за публикуване предложената статия.

Отговорности на авторите

Авторите, които публикуват научните си резултати, носят пълната отговорност за тяхната достоверност и оригиналност. Те са длъжни да спазват етичния код, като гарантират, че предложеният труд е лично техен научен принос, не е вече публикуван и не е предложен в същия вид за публикуване другаде.

Авторите трябва да цитират публикациите, които са използвали, и са длъжни да спазват указаните правила за цитиране.

Авторите трябва да представят резултатите от проучванията си ясно и коректно. Те трябва да опишат максимално точно методите си на работа и да представят изчерпателно предходната изследователска традиция по проблема, с което да позволят резултатите им да бъдат проверени от други изследователи. Не се допуска фалшифициране и съзнателно премълчаване на данни.

Авторите трябва да отбележат наличието на външно финансиране или да информират за потенциален конфликт на интереси.

Отговорности на рецензентите

Всички депозирани текстове преминават през процедура на рецензиране съобразно научните и издателските стандарти на списанието. Мнението на рецензентите подпомага решението на редакционната колегия за приемане или отхвърляне на предложената статия. Рецензентите може да подпомагат автора за подобряване на статията.

Рецензентът е длъжен своевременно да информира главния редактор, ако се чувства некомпетентен в съответната научна област или е възпрепятстван да вземе участие в процеса на рецензиране.

Рецензентите трябва да представят своето мнение обективно, ясно и аргументирано със съответните доказателства.

Рецензентите не разкриват информация за рецензирания от тях ръкопис.